Privacybeleid

 

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, heel fijn. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij Preventional heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van de Predictive Profiling Academy handelend onder Preventional VOF aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website. Preventional VOF is statutair gevestigd aan A. Hofmanweg 5A, 2031BH, te Haarlem en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60344245. Preventional VOF is per e-mail te bereiken via [email protected] en voor vragen over de privacyverklaring kan je ons ook via [email protected] bereiken.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Preventional VOF omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Preventional VOF hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Preventional VOF aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Preventional VOF valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Preventional VOF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact- en/of inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Preventional verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Preventional geen contact met je opnemen. Daarnaast is Preventional in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan Preventional wilt verstrekken, is Preventional niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Preventional niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor iedere mailinglijst van Preventional door je af te melden via de link onderaan de e-mails.

Cookies
Preventional maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Preventional bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels en Google Anaytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet Preventional aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt Preventional gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. Zie voor een toelichting over cookies op deze website.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website, op subdomeinen van deze website en op het domein predictiveprofiling.academy al alle daar bijbehorende subdomeinen.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Preventional. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Preventional is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Preventional raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Preventional zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Preventional handelen. Het gaat om de volgende verwerkers:

  • Kajabi, voor het faciliteren van de online-trainingen. Wanneer je een overeenkomst sluit worden je persoonsgegevens opgeslagen op de server van Kajabi, die tevens gevestigd is in de Verenigde Staten.
  • PayPro, voor het verwerken van online betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden door Kajabi in samenwerking met Paypro verwerkt.
  • BombBomb, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent door jou aangevraagde gratis content. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.
  • Mailchimp, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product of door jou aangevraagde gratis content. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Preventional blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.
Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als Preventional op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Preventional heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over Preventional met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar [email protected]. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Disclaimer

 

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Resultaten en verwachtingen disclaimer
Laten we hier ook helder in voor je zijn. Onze resultaten en die van andere klanten zijn zeker niet de norm en deze gaan we je ook niet beloven. Je zult moet bekijken hoe alle informatie op deze website werkt in jouw situatie.

100% Security bestaat niet, en dat gaan wij je ook niet beloven. Het begint allemaal met hard werken, doorzetten en veel proberen om je gewenste resultaten te bereiken. Bijna nooit werkt iets direct vanaf het begin. In ieder geval zo is het altijd voor ons geweest. Ervaring zal opgebouwd moeten worden, en dat zal zich in de praktijk uiteindelijk gaan bewijzen.

Onze resultaten zijn ook gebaseerd op jarenlange ervaring zowel in de praktijk als coach, trainer en inspirator, en als kennis- en sparringspartner aan tafel met de hoogst verantwoordelijken in een organisatie om mee te denken en opnieuw vorm te geven aan (proactieve) security. Proactieve security door middel van Predictive Profiling is geen wondermiddel, maar wel een andere mindset, kennispakket en legio aan andere vaardigheden en dat betekent verandering. Een stukje veranderingsmanagement is dan ook een voorwaarde om tot het gewenste resultaat te komen.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer wordt verstaan de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiehouders. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.